Членство

СТАНЕТЕ ЕДИН ОТ НАС

Партия "Движение Герьовден"

 

Член на политическа партия „Гергьовден“  може да бъде всеки пълнолетен гражданин с избирателни права съгласно българското законодателство, който приема устава, целите и задачите, независимо от неговия пол, вяра или етническа принадлежност.

Членството в партията не е обвързано с постоянно местоживеене на територията на Република България.

Членовете на партията не могат да членуват в други политически партии и организации.

Членуването в ПП „Гергьовден“ е доброволно и индивидуално.

Приемане на членове

Членовете на партията се приемат от Изпълнителния съвет на партията.

Приемане на нови членове става въз основа на писмено заявление подадено до Изпълнителния съвет.

Към заявлението кандидатът прилага саморъчно попълнена и подписана декларация по чл. 11 от Закона за политическите партии, че е гражданин с избирателни права съгласно българското законодателство, не членува в друга партия и приема Устава и програмните цели на партията.

Изпълнителният съвет въз основа на представените документи взема решение за приемането на кандидата за член на партията.

Прекратяване на членство

Членство в партията се прекратява:
1. с писмено заявление за напускане, отправено до Изпълнителния съвет;
2. при смърт, поставяне под запрещение или при фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за дълъг период от време;
3. с изключване с решение на Изпълнителния съвет.

Член на партията може да бъде изключен при:
– тежки или системни нарушения на Устава или на решения на ръководните органи на партията;
– злоупотреба с имуществото на партията;
– системно неплащане на членски внос;
– действия и бездействия уронващи престижа, доверието и доброто име на партията;

Решението за изключване се взема с мнозинство от две трети от всички членове на Изпълнителния съвет.

ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО И ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО (Microsoft Word)

GDPR  (Microsoft Word)

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни и съгласие за обработване на лични данни.

Кои сме ние?

Ние сме хората, които не се нуждаехме от партия, но бяхме провокирани да я създадем 1996 г, за да насърчаваме гражданското общество да се развива и за да попречим на лесно възраждащия се дух на страх и подчинение.

Ние сме хора, разбрали, че и да не искаме да се занимаваме с политика, политиката винаги ще се занимава с нас. Защото сме такива хора, които са неудобни за всеки политически елит.

Ние сме хора, създали сами себе си и разбиращи, че не можем да бъдем истински богати:
докато живеем сред бедни сънародници;
не можем да бъдем свободни, докато живеем сред роби;
не можем да сме граждани, докато край нас ходят и пълзят поданици;
не можем да сме щастливи, докато повечето българи край нас са нещастни…

Ние сме тези, които заминаха и се върнаха!
Тези, които продължават да се чувстват гастарбайтери и хъшове в собствената си страна.
Ние сме тези, които остават.

Какви хора търсим?

Всички сме отраснали в едни и същи детски градини, където ни учеха да казваме “ние”, вместо “аз”. Ходили сме в едни и същи училища, където ни караха да вярваме в колективната правота на индивидуалното невежество. Но има и хора, които се научиха да казват “аз” независимо какво ще им струва това. Тези са нашите хора!

Има хора, които помнят, но не искат да живеят отново във времето, когато трябваше да бъдеш партиен член, за да имаш възможност да практикуваш професията си или да растеш в кариерата си.
Има хора, които не познават това време, но го откриват днес и не приемат безсмислието му.

С тези хора заедно искаме да правим “Гергьовден”!

Има хора, които знаят да отстояват собственото си мнение, но и умеят да изслушват опонентите си. Има хора, за които демокрацията означава много неща, но най-вече “свобода за другояче мислещия”. Тези са нашите хора!

Има българи, които отлично разбират, че в България няма партия, която да е способна да извади специалисти единствено от собствените си редове, достатъчно подготвени, за да посрещнат всички предизвикателства на новия век. Всички, които разбират, колко малко сме останали българите и колко безумно е разделението, са нашите хора!

Има хора, които няма да се поколебаят да ни упрекнат и осъзнаят, когато бъркаме в действията си или предаваме приятелите си. Тези са нашите хора!

Има българи, които са верни на принципи и на хора, а не на идеологии и партии. Тези хора търсим, за да им предложим вера според вера, заедно с “Движение “Гергьовден”.

Тези са българите, които припознаваме!

С тях искаме да сме заедно на Гергьовден, когато се правят необходимите  жертви; когато природата се събужда за истинския съзидателен живот. С тях искаме да сме заедно, когато по Гергьовден се цаним да свършим една добра работа за себе си и за другите, за да можем да се разплатим на Димитровден и да си пием ракията  сред роднини и приятели, на Ивановден.
С тези българи заедно сме със Свети Георги, дето ще срази змея.

И в тази битка сме и заедно, и всеки сам за себе си, защото за разлика от иконата – в живота змеят често е онова, което Свети Георги вижда в огледалото ни, докато сме пред него.

Ако се познавате някъде в написаното, станете част от нас!

Заявление за членство (Microsoft Word)